Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
ห้องหัวใจ
แบ่งออกเป็น 4 ห้องและแบ่งหน้าที่กัน โดยมี 2 ห้องทำหน้าที่สูบเลือดเข้ามาส่วนอีก 2 ห้อง ที่เหลือจะเป็นการขับฉีดเลือดออกจากหัวใจ หัวใจเรามี 4 ห้อง ในเวลาที่หัวใจสูบฉีดเลือดดีออกจะได้ยินเสียงลิ้นหัวใจปิด-เปิดดังตุบๆ ซึ่งคือเสียงเต้นของหัวใจนั่นเอง
หลอดเลือดดำจะนำเลือดเสียจากส่วน ต่างๆ ของร่างกาย 
เข้าสู่หัวใจ ห้องบนขวา ( Right  atrium )
จากนั้นเลือดก็จะผ่านลิ้นหัวใจลงสู่หัวใจ ห้องล่างขวา (Right ventricle ) และจะผ่านลิ้นหัวใจอันที่ สองเข้าสู่หลอดเลือด พัลโมนารี อาร์เตอรี ( Pulmonary  artery )

เพื่อรับออกซิเจนที่ปอด  จากนั้นเลือดเสียที่ฟอกเป็นเลือดดีแล้ว  ก็จะส่งเข้าสู่หลอดเลือด พัลโมนารีเวน  (Pulmonary  vein ) เข้าสู่หัวใจทางหัวใจห้องบนซ้าย  (Left  atrium ) และไหลผ่านลิ้นหัวใจอันที่  3  ลงสู่  หัวใจห้องล่างซ้าย  (Left  ventricle ) ซึ่งจะสูบฉีดโลหิตด้วยความดันสูง  ผ่านลิ้นหัวใจอันที่4 เข้าสู่เอออร์ตา ( Aorta ) ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย