Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
 เราหายใจได้อย่างไร
เราหายใจอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวในระดับการหายใจปกติของผู้ใหญ่มีการหายใจเข้าและหายใจออกประมาณ 15 ครั้ง/ นาที  ถ้าทั้งวันก็ตกในราว  20,000 ครั้งทีเดียว ปอดทั้งสองข้าง อยู่ในตำแหน่งระหว่างกระดูกไหปลาร้าและกระบังลม มีลักษณะนุ่มยืดหยุ่นและเบาเหมือนฟองน้ำแต่ละข้างหนักเพียง 450 กรัมหรือ 1 ปอนด์เท่านั้น ซึ่งอากาศไม่สามารถลอดผ่านได้โดยมีเยื่อหุ้มปอด ( Pleura ) หุ้มอยู่สองข้าง   ปอดของผู้ใหญ่บรรจุอากาศได้ประมาณ 3 ลิตร  ในภาวะปกติลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกจะมีปริมาณราวครึ่งลิตร แต่ถ้าออกกำลังกาย  ลมหายใจเข้าและออกในแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 ลิตร ปริมาณออกซิเจน ในลมหายใจเข้า   มีประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในลมหายใจออกมีประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ ในวันหนึ่งๆ    เราอาจจะหายใจเข้า – ออกเป็นปริมาณเกือบ 11,352 ลิตร  โดยร่างกายของเราจะดูดซึมออกซิเจน เอาไว้ได้ประมาณ 570 ลิตร ปอดของเรานั้นไม่มีระบบกล้ามเนื้อของตัวเอง ดังนั้นใน การหายใจจึงต้องใช้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ ช่องอก โดยมีกล้ามเนื้อกระบังลม ซึ่งกั้นโยงอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง และกระดูกซี่-โครงเป็นตัวหลัก  กระบังลมเปรียบเสมือนฐานของปอดที่สามารถยกขึ้นลงได้ ในภาวะการหายใจระดับปกติมันจะเคลื่อนตัวขึ้นลงราว 1 เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย  โดยเฉพาะขณะที่เราหายใจเข้าลึกๆ กระบังลมจะเคลื่อนตัวได้ราว  6-7 เซนติเมตร
(2 - 3 นิ้ว) นอกจากนั้นกล้ามเนื้อที่ยึดอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงแต่ละซี่ยังมีส่วนช่วยให้ช่วงอกขยายใหญ่ขึ้น