Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
การย่อยคาร์โบไฮเดรท
ผัก  ผลไม้  ขนมปัง  และข้าว  ทีเรากินเข้าไปมีส่วนประกอบของแป้ง และน้ำตาลหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอยู่  ในช่องปากคาร์โบไฮเดรตจะเริ่มถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์อะไมเลส (amylase)เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือกลูโคส(ลองเคี้ยวข้าวเปล่าดุนานๆจะรู้สึกว่ามีรสหวาน)แต่การย่อยคาร์โบไฮเดรตจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในลำไส้เล็ก จากนั้นกระแสเลือดก็จะนำกลูโคส ไปสู่เซลล์ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องใช้พลังงาน  แต่กลูโคสบางส่วนจะถูกสะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อ  โดจะดึงออกมาใช้เมื่อคราวจำเป็น