Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
กระเพาะอาหาร (Stomach)
กระเพาะอาหารเป็นถุงกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นได้  ถ้าเรากินเต็มที่จะบรรจุอาหารได้ถึง  ½ ลิตร  กระเพาะอาหารอยู่ภายใต้กระบังลมทางซีกซ้ายของช่องท้องโดยมีกระดูกซี่โครง 5 ชิ้นล่างสุดป้องกัน อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารราว 2-4 ชั่วโมง เพื่อทำการย่อยอาหารต่อจากการย่อยชั้นแรกในช่องปาก  กระเพาะอาหารจะบีบและคลายตัวสลับกัน เพื่อคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน้ำย่อย โดยน้ำย่อยต่างๆ นี้จะถูกขับออกมา เมื่อได้รับการกระตุ้นจากกลิ่น หรือการสร้าง มโนภาพของอาหารหรือจากการเคลื่อนตัวของ อาหารลงสู่กระเพาะ และจากการกระตุ้นจากฮอร์โมนชนิดต่างๆ ต่อมน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ยังขับกรดออกมาเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆภายในกระเพาะ  ขณะเดียวกันก็จะมีต่อมอีกชนิดหนึ่งผลิตเยื่อเมือกออกมาเพื่อเคลือบกระเพาะเพื่อป้องกันอันตรายจากการกัดกร่อนแต่ถ้ากรดภายในกระเพาะถูกขับออกมามากเกินไปจน เยื่อเมือกรับไม่ไหวก็อาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารขึ้นได้  น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร จะทำหน้าที่แยกการเกาะเกี่ยวทางเคมีของอาหารออกเป็นโมเลกุลเดี่ยวเพื่อดูดซึมไปใช้ต่อไป