Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
การสั่งงานของระบบประสาท
กล้ามเนื้อลายทำงานภายใต้การควบคุมของระบบประสาทส่วนกลาง แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง   ถ้าเราเกิดอยากเกาจมูก   เริ่มจากเซลล์สมองจะส่งกระแสประสาทผ่านไขสันหลัง  และเส้นประสาทนำคำสั่งไปยังเซลล์กล้ามเนื้อสั่งให้กล้ามเนื้อโคนแขนหดตัวลง จากนั้นก็ส่งสัญญาณ จากกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ กลับคืนสู่สมองเพื่อจะได้กำหนดกำลังพอดี  ในการยกมือขึ้นสู่ใบหน้าและสั่งให้กล้ามเนื้อนิ้วมือกางออกและเกาตรงจมูกตรงจุดคัน    แต่ถ้าระบบประสาทของเราเกิดเสื่อมสมรรถภาพไปก็อาจสั่งงานผิดให้เอากำปั้นกระแทกหน้าได้