Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 

ปัญจศาสตร์เกิดขึ้นจากสภาวะของความเจ็บป่วยของโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้ โดยแผนปัจจุบัน หรือแผนโบราณอย่างใดอย่างหนึ่ง จากการสังเกตุและศึกษาค้นคว้า ผู้ป่วย โรคบางอย่างยังไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารรถใช้การบำบัด โดยการออกกำลังกาย ดูแลอาหารและวิธีบำบัดหลายแบบ ผสมผสานกัน ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุพื้นฐาน ของอาการโรคต่างๆ ที่เราเรียกว่าธรรมชาติบำบัด 
 
ปัญจศาสตร์เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ ได้มีการจดรวบรวมข้อมูล ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบผล ระบบวิธีการและขั้นตอน ได้รู้ถึง ขอบเขต ศักยภาพ แนวทาง การบำบัดและประโยชน์ ต่อเนื่องในผลบำบัด ปัญจศาสตร์ ข้าพเจ้ารวบรวมหลักเกณฑ์ เพื่อเชื่อมต่อกันกับ วิธีการบำบัด แขนงอื่นๆ 
 
สหัสวรรษใหม่เริ่มมีการเปิด กว้างยอมรับ  เรื่องแพทย์ทางเลือก จากทั่วโลกเป็นการรักษาบำบัด โดยไม่จำกัดวิธีการ บ้างใช้กลิ่นที่เรียกว่า อโรม่าเธอราปี ใช้เสียงเรียกว่า ซาวด์เธอราปี, แสง, หิน, พลังจิต, พลังธรรมชาติ, ดวงดาว, โหราศาสตร์ ความเชื่อต่างๆอีกมากมาย เนื่องจากการรักษา ในทางการแพทย์ แบบตะวันตกถึงทางตัน โรคที่ยังไม่รู้สาเหตุ โรคที่ยังไม่สามารถหาหนทางรักษาได้ การป่วยเรื้อรังก็เพิ่มมาก และทวีความรุนแรง เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
 
ปัจจุบันฯ โรคที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุหรือสมมุติฐานของโรคได้ การป่วยเรื้อรังก็เพิ่มมากและทวีความรุนแรงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อ กระดูกเคลื่นคด ทรุด กดทับเส้นประสาท มือเท้า ไม่มีแรง  ต่อมทอมซิลอักเสบ อาหารเป็นพิษ ระบบอาหารไม่ย่อย การขับถ่ายไม่ปกติเรื้อรัง  โรคภูมิแพ้   ความจำสั้น  มึนงง   ตาแพ้แสงพร่ามัว   เหนื่อยง่าย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้ค้นคว้าหาวิธีการรักษาฅนป่วย  อัมพฤกต อัมพาต และอีกหลายๆโรคที่ยังไม่สามารถหาหนทางรักษาได้ 
 
ข้าพเจ้ามีความต้องการให้ปัญจศาสตร์เป็นที่พึ่งและได้ประโยชน์ ทั้งเผยแพร่ ใช้เป็นแนวทางการรักษาพัฒนาต่อไปในภายภาคหน้า ฯลฯ